جورنالهای علمي پوهنتون شیخ زاید

د طب پوهنځی علمي ژورنالونه 

د انجنیري پوهنځی علمي ژورنالونه

د کرنې پوهنځی علمي ژورنالونه

د شرعیاتو پوهنځی علومي ژورنالونه

حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی عملي ژورنالونه

د کمپیوټرساینس پوهنځی عملي ژورنالونه

د ښوونې او روزنې پوهنځی علمي ژورنالونه

د ژورنالیزم پوهنځی علمي ژورنالونه 

د ژبو ادبیاتو پوهنځی علمي ژورنالونه

د وترنري پوهنځی علمي ژورنالونه

د ټونیزو علومو پوهنځی علمي ژورنالونه