افقان ایدیکس کورسونه

د افغان ایدیکس کورسونو ویدیوي معرفت:

د ورتګ لپاره لاندې پلنوال کیمانډئ

https://www.youtube.com/watch?v=NwxyO1v5Qrw&list=UUhWw3i3QrmtpqAH86pFFQD...

شیخ زاید پوهنتون خوست:

https://www.edx.org/course/the-customs-and-traditions-of-afghanistan-pas...

هرات پوهنتون:

https://edge.edx.org/courses/course-v1:HeratUniversity+CMIH001X+2019_Sum...

بلخ پوهنتون:

https://edge.edx.org/courses/course-v1:BalkhUniversity+Rumi101x+2018x/about

استاد شهید رباني ښوونې او روزنې پوهنتون:

https://edge.edx.org/courses/course-v1:AfghanX+LHHP001+2019T1/about

ننگرهارپوهنتون:

https://edge.edx.org/courses/course-v1:Nangarahr_University+Literature_0...